Navigatie

Algemene voorwaarden.

Artikel 1:    Geldigheid van deze voorwaarden

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Ruitersport Jo Viehoff, gevestigd in Landgraaf, aangegaan.

1-2  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Ruitersport Jo Viehoff.

1-3  Bijzondere van de voorwaarden van Ruitersport Jo Viehoff afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 2:        Aanbiedingen

2-1  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2  Gegevens in drukwerken verstrekt door Ruitersport Jo Viehoff zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Ruitersport Jo Viehoff niet.

 Artikel 3:        Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Ruitersport Jo Viehoff binden hem niet, voorzover ze door Ruitersport Jo Viehoff niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

 Artikel 4:        Overeenkomst

4-1  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Ruitersport Jo Viehoff door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Ruitersport Jo Viehoff bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5:        Prijzen

5-1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2  Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Ruitersport Jo Viehoff niet.

5-3  Indien na overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

5-4  Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transacties, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen

 Artikel 6:        Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Ruitersport Jo Viehoff aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verzonden voor zijn rekening.

 Artikel 7:        Leveringstermijnen

7-1 Levering geschied na ontvangst van de betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling, mits op voorraad.

7-2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Ruitersport Jo Viehoff schriftelijk in gebreke te stellen.

  Artikel 8:        Wijzigingen van de opdracht

8-1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

8-2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ruitersport Jo Viehoff ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8-3  Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Ruitersport Jo Viehoff buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 Artikel 9:        Betaling

Betalingen dienen te geschieden dmv Ideal of onder vooruitbetaling op de rekening van Ruitersport Jo Viehoff, waar na ontvangst verzending binnen 5 werkdagen geschiedt, mits op voorraad.

 Artikel 10:      Annuleren

10-1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Ruitersport Jo Viehoff reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Ruitersport Jo Viehoff als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Ruitersport Jo Viehoff te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

10-2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Ruitersport Jo Viehoff zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 11:      Reclame en retouren

11-1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Ruitersport Jo Viehoff terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering Ruitersport Jo Viehoff wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11-2  Ruitersport Jo Viehoff dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

11-3  Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige(n) komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

11-4  Indien reclame naar het oordeel van Ruitersport Jo Viehoff c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

11-5  Het retourneren van bestelde artikelen kan alleen als binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bericht hiervan is gegeven, hetzij per post, hetzij per e-mail.  Binnen 14 dagen na berichtgeving dient het bestelde artikel terug in het bezit van Ruitersport Jo Viehoff te zijn, waarbij de verzendkosten voor rekening van de consument zijn. Het artikel dient vrij van geur en vuil te zijn en kaartjes horen er nog aan te hangen.

11-6  Indien Ruitersport Jo Viehoff bij retournering door omruiling niet verder kan helpen, wordt de prijs van het bestelde artikel vergoed, waarbij de verzendkosten voor rekening van de consument blijven.

 Artikel 12:      Garantie

12-1  Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Ruitersport Jo Viehoff aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Ruitersport Jo Viehoff zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Ruitersport Jo Viehoff na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

12-2  Voor alle goederen en materialen die Ruitersport Jo Viehoff niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren in rekening gebracht.

12-3  Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door de leverancier gestelde garantiebepalingen.

 Artikel 13:      Retentierecht

Wanneer Ruitersport Jo Viehoff goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Ruitersport Jo Viehoff heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

 Artikel 14:      Aansprakelijkheid

14-1 Ruitersport Jo Viehoff is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

* Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

* Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

* Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken

* Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik

* Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht

* Enige andere van buiten afkomende oorzaak

14-2 Ruitersport Jo Viehoff is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Ruitersport Jo Viehoff of van hen, die door Ruitersport Jo Viehoff te werk zin gesteld.

14-3 Ruitersport Jo Viehoff zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 Artikel 15:      Overmacht

15-1 Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Ruitersport Jo Viehoff of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Ruitersport Jo Viehoff, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Ruitersport Jo Viehoff, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Ruitersport Jo Viehoff overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.

15-2  Ruitersport Jo Viehoff is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op de schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16:      Eigendomsvoorhoud

16-1 Zolang Ruitersport Jo Viehoff geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Ruitersport Jo Viehoff.

16-2  Ruitersport Jo Viehoff heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaart of beslag op de goederen wordt gelegd.

16-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

 Artikel 17:      Wanprestatie en ontbinding

17-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

17-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Ruitersport Jo Viehoff in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

17-3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Ruitersport Jo Viehoff eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd,indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Ruitersport Jo Viehoff op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 Artikel 18:      Toepasselijk recht

Op alle door Ruitersport Jo Viehoff gesloten overeenkomsten en /of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 Artikel 19:      Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q.  vestigingsplaats van Ruitersport Jo Viehoff, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Geschillen kunnen ook voorgelegd worden aan de ODR Geschillencommissie http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

© 2010 - 2019 ruitersportjoviehoff | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.